1. Vilkår og betingelser for deltakelse på seminarer, holistisk veiledning og behandling, samt online yoga, meditasjon og Rainbow  Reiki

1.1 Påmeldingen er bindene:

a) Påmeldinger som blir trukket tilbake mer enn 60 dager før første kursdag finner sted: Hele kursavgiften blir refundert.

b) Påmeldinger som blir trukket tilbake mellom 59 dager og 30 dager før første kursdag finner sted: 50% av kursavgiften blir refundert. 50% av kursavgiften må betales selv om man ikke deltar.

c) Påmeldinger som blir trukket tilbake mindre enn 30 dager før første kursdag finner sted: Ingen kursavgift blir refundert. Seminaret må betales fullt ut selv om man ikke deltar.

d) medlem i online yoga, meditasjon og Rainbow Reiki er løpende fra påmeldingsdato, abonnementet må sies opp av kjøper for at det skal avsluttes. 

e) endring eller avbestilling av timer til coaching/livsveiledning må skje 48 timer før avtalt tid, eller så betales timen i sin helhet  

1.2 Reise til og fra seminar 

Reise til og fra seminaret og deltagelse på seminaret er fullt og helt på min egen risiko. Alt ansvar er utelukket fra arrangør, organisator og lærer sin side.

1.3 Medisinske forhold under seminarer, veiledningstimer, behandling, online yoga, meditasjon og Rainbow Reiki 

a) Det gis INGEN medisinske diagnoser eller råd under våre seminarer / veiledninger som omfatter anbefaling eller avslutning av en medisinsk behandling / medikamenter.

b) Seminarer/veiledning er IKKE ment for å erstatte medisinsk behandling.

c) Om klienten/studenten er eller for kort tid siden har vært i psykiatrisk behandling eller lider av en annen alvorlig sykdom, snakker klienten/studenten med sin behandlende lege/psykolog om vedkommende anbefaler deltagelse på aktuellt seminar seminar / veiledning. Deltagelse skal kun skje om behandlende lege/psykolog anbefaler deltagelse på seminaret / utdannelsen / veiledningen.

d) all trening, timer, healing, yoga og meditasjon skjer på eget ansvar

e) Mari Anfinsen Nilsen kan ikke holdes ansvarlig for kundens helse eller skader som oppstår som følge av øvelser kunden har lært på marianfinsen.com, i individuelle veiledning, kurs eller i hennes yogaklasser. 

1.4. Utdannelser som går over mer enn 6 måneder.

Oppsigelse av utdannelsen etter oppstart medfører ingen refusjon av innbetalt kursavgift. Evt. manglende innbetalt kursavgift går til forfall ved oppsigelsedato. Ved påmelding til utdannelser aksepterer kursdeltageren at man tar opp en plass i utdanningen og at ingen refusjon av kursavgiften er mulig.

1.4.1 Lærers sykdom

Om læreren blir syk kan en annen kvalifisert lærer benyttes som lærer for seminarer og utdannelser. 

1.5 Anti mobbe klausul

All form for mobbing, skittkasting, baksnakking og lignende av deltagere blir slått konsekvent og hardt ned på med umiddelbar hjemsendelse fra seminaret / avslutning av utdannelse. Kursavgift betales ikke tilbake ved slike tilfeller. Dette sikrer en hyggelig og sikker ramme for læring. Ved problemer under seminaret/utdannelsen tas det direkte kontakt med lærer som vil hjelpe til med å finne løsninger.

2. Vilkår og betingelser for salg av varer

2.1. Salg og kjøp av varer og seminarer
Mari Anfinsen Nilsen ( «Selger»), post@marianfinsen.com, telefon 900 82 827, Org.nr. NO 917594864 samtykker herved til å selge og du ( » Kjøper «) godtar herved å kjøpe varer av beskrivelsen og kvantitet beskrevet på kassa vinduet ( «Kasse») og innlemmet her med denne henvisningen ( «Varer») på de vilkår og betingelser som er angitt i denne avtalen.

2.2. Pris
Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

2.3. Betalingsvilkår

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Den totale mengden av kjøpesummen skal betales i sin helhet av kjøperen i henhold til forfallsdatoen angitt under Checkout. Når hele eller en del av kjøpesummen er ubetalt de siste tretti (30) dager skal denne anses forfalt. Alle beløp som er forfalte er gjenstand for et forsinkelsesgebyr som for det minste er en og en halv prosent (1 1/2% ) per måned (som blir atten prosent (18 %) per år) eller den høyeste lovlige sats. I tillegg skal selger ha rett til å forfølge eventuelle tiltak tilgjengelig ved lov eller som angitt her og skal ha rett til refusjon fra Kjøper for Selgers kostnadene ved innsamling inklusive advokathonorarer og kostnader for refusjoner.

2.4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

2.5. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

2.6. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 2.5. levering.

2.7. Ansvarsfraskrivelse / ansvarsbegrensning
Selger påtar seg intet ansvar for kvaliteten på varene eller at varene skal passe for et bestemt formål som kjøperen har kjøpt varene for med mindre annet er bestemt i denne avtalen og selger fraskriver seg alle andre garantier og betingelser uttrykt eller underforstått.

Selger (herunder datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter eller underleverandører som alle betegnes her samlet som «selgers samarbeidspartnere») skal ikke være ansvarlig under noen omstendigheter til kjøper eller annen part for spesielle direkte eller indirekte skader som følge av eller i forbindelse med eller annet inkludert men ikke begrenset til erstatning for tapt fortjenelse, tap av varer eller tiknyttet utstyr, kapitalkostnader, kostnader for erstatningsprodukter eller erstatning for utstyr, anlegg eller tjenester, nedetid, kjøpers tid, tapte data, skader på eiendom eller skader eller beløp du har betalt kjøper til tredjepart, selv om selger eller noen av selgers samarbeidspartnere er blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. Ovenstående gjelder enten krav er basert på prinsipper for kontakt, garanti, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar, brudd på lovfestet plikt, til svikt i noen begrenset eller øyeblikkelig oppnå sitt hovedmål eller annet.

Selger påtar seg intet ansvar for problemer som kjøper har i forbindelse med streaming av live webseminarer. Selger benytter Zoom, YouTube eller Vimeo sin streaming service som er nær 100% stabil der stort sett alle problemer som kan oppstå ligger på kjøpers PC/Mac, nettbrett, smarttelefon etc. eller på kjøpers intetnettforbindelse. Selger tar intet ansvar for disse type problemer og vil ikke refundere kursavgiften ved slike tilfellene.

2.6. Force Majeure
Selger kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i ytelse å foreta rettidig levering av hele eller deler av varene i tilfelle feilen skyldes helt eller delvis føderale eller kommunale tiltak, vedtekter, bestemmelser eller forskrift, streik eller andre arbeidskonflikter, brann eller annen skade på eller ødeleggelse av varene helt eller delvis eller produksjonsanlegg for varene, mangel på eller manglende evne til å skaffe råvarer, arbeidskraft, drivstoff, strøm, vann eller forsyninger eller andre årsaker, naturkatastrofer, beredskap eller forhold som ikke omfattes av Selgers rimelige kontroll, noe som fører til forsinkelser eller hindrer produksjon eller levering av varer. Selger avgjør Force Majeure i god tro.

2.7. Generelt
Kjøper kan ikke overdra denne avtalen uten selgerens skriftlige samtykke. Selger er den eneste som nyter godt av denne avtalen. Dersom det er uoverensstemmelse mellom denne avtalen og andre avtaler som følger med eller er relatert til varene skal denne avtalen gjelde. Denne avtalen kan ikke endres uten skriftlig samtykke fra selger. Eventuelle andre eller endrede vilkår knyttet til hvilken som helst rekkefølge presentert av Kjøper skal være ugyldig med mindre uttrykkelig avtalt skriftlig av Selger. Hvis noen av vilkårene i denne avtalen er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal lovligheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene ikke påvirkes eller svekkes. Denne avtalen skal tolkes i henhold til lovene i Norge. Ved tvister er rettssted Moss, Norge

2.8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

2.9. Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

2.10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

2.11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

2.12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

2.13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

2.14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

 

3. Tvister 

Ved tvister er rettssted Sandefjord, Norge.

3. Ansvar

Ansvarlig for denne websiden:

Mari Anfinsen Nilsen

Share This