1. Vilkår og betingelser for deltakelse på seminarer, coaching/livsveiledning, samt online yoga, meditasjon og Rainbow  Reiki

1.1 Påmeldingen er bindene:

a) Påmeldinger som blir trukket tilbake mer enn 60 dager før første kursdag finner sted: Hele kursavgiften blir refundert.

b) Påmeldinger som blir trukket tilbake mellom 59 dager og 30 dager før første kursdag finner sted: 50% av kursavgiften blir refundert. 50% av kursavgiften må betales selv om man ikke deltar.

c) Påmeldinger som blir trukket tilbake mindre enn 30 dager før første kursdag finner sted: Ingen kursavgift blir refundert. Seminaret må betales fullt ut selv om man ikke deltar.

d) deltakelse på online yoga, meditasjon og Rainbow Reiki er løpende, abonnementet må avsluttes ved å sende mail til post@marianfinsen.com

e) endring eller avbestilling av timer til coaching/livsveiledning må skje 48 timer før avtalt tid, eller så betales timen i sin helhet  

1.2 Reise til og fra seminar 

Reise til og fra seminaret og deltagelse på seminaret er fullt og helt på min egen risiko. Alt ansvar er utelukket fra arrangør, organisator og lærer sin side.

1.3 Medisinske forhold under seminarer, veiledningstimer, behandling, online yoga, meditasjon og Rainbow Reiki 

a) Det gis INGEN medisinske diagnoser eller råd under våre seminarer / veiledninger som omfatter anbefaling eller avslutning av en medisinsk behandling / medikamenter.

b) Seminarer/veiledning er IKKE ment for å erstatte medisinsk behandling.

c) Om klienten/studenten er eller for kort tid siden har vært i psykiatrisk behandling eller lider av en annen alvorlig sykdom, snakker klienten/studenten med sin behandlende lege/psykolog om vedkommende anbefaler deltagelse på aktuellt seminar seminar / veiledning. Deltagelse skal kun skje om behandlende lege/psykolog anbefaler deltagelse på seminaret / utdannelsen / veiledningen.

d) all trening, timer, behandling, yoga og meditasjon skjer på eget ansvar

e) Mari Anfinsen Nilsen kan ikke holdes ansvarlig for kundens helse eller skader som oppstår som følge av øvelser kunden har lært på marianfinsen.com eller i hennes yogaklasser. 

1.4. Utdannelser som går over mer enn 6 måneder.

Oppsigelse av utdannelsen etter oppstart medfører ingen refusjon av innbetalt kursavgift. Evt. manglende innbetalt kursavgift går til forfall ved oppsigelsedato. Ved påmelding til utdannelser aksepterer kursdeltageren at man tar opp en plass i utdanningen og at ingen refusjon av kursavgiften er mulig.

1.4.1 Lærers sykdom

Om læreren blir syk kan en annen kvalifisert lærer benyttes som lærer for seminarer og utdannelser. 

1.5 Anti mobbe klausul

All form for mobbing, skittkasting, baksnakking og lignende av deltagere blir slått konsekvent og hardt ned på med umiddelbar hjemsendelse fra seminaret / avslutning av utdannelse. Kursavgift betales ikke tilbake ved slike tilfeller. Dette sikrer en hyggelig og sikker ramme for læring. Ved problemer under seminaret/utdannelsen tas det direkte kontakt med lærer som vil hjelpe til med å finne løsninger.

2. Vilkår og betingelser for salg av varer

2.1. Salg og kjøp av varer og seminarer
Mari Anfinsen Nilsen ( «Selger») samtykker herved til å selge og du ( » Kjøper «) godtar herved å kjøpe varer av beskrivelsen og kvantitet beskrevet på kassa vinduet ( «Kasse») og innlemmet her med denne henvisningen ( «Varer») på de vilkår og betingelser som er angitt i denne avtalen.

2.2. Innkjøpspris
Kjøper plikter å betale kjøpesummen for varene som legges ut på dette nettstedet vedlagt.

2.3. Betalingsvilkår
Den totale mengden av kjøpesummen skal betales i sin helhet av kjøperen i henhold til forfallsdatoen angitt under Checkout. Når hele eller en del av kjøpesummen er ubetalt de siste tretti (30) dager skal denne anses forfalt. Alle beløp som er forfalte er gjenstand for et forsinkelsesgebyr som for det minste er en og en halv prosent (1 1/2% ) per måned (som blir atten prosent (18 %) per år) eller den høyeste lovlige sats. I tillegg skal selger ha rett til å forfølge eventuelle tiltak tilgjengelig ved lov eller som angitt her og skal ha rett til refusjon fra Kjøper for Selgers kostnadene ved innsamling inklusive advokathonorarer og kostnader for refusjoner.

2.4. Levering
Med mindre annet er skriftlig avtalt skal levering skje i samsvar med Selgers forsendelsespolitikk i kraft av datoen for forsendelse. Leveringsdatoer gitt av Selger er kun et estimat. Selger vil gjøre sitt beste for å levere i samsvar med slike datoer men Selger kan ikke holdes ansvarlig for unnlatelse av å levere som anslått. Med mindre annet er avtalt skriftlig av Selger skal Varer pakkes i henhold til Selgers standarder og praksis.

2.5. Ansvarsfraskrivelse / ansvarsbegrensning
Selger påtar seg intet ansvar for kvaliteten på varene eller at varene skal passe for et bestemt formål som kjøperen har kjøpt varene for med mindre annet er bestemt i denne avtalen og selger fraskriver seg alle andre garantier og betingelser uttrykt eller underforstått.

Selger (herunder datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, ansatte, agenter eller underleverandører som alle betegnes her samlet som «selgers samarbeidspartnere») skal ikke være ansvarlig under noen omstendigheter til kjøper eller annen part for spesielle direkte eller indirekte skader som følge av eller i forbindelse med eller annet inkludert men ikke begrenset til erstatning for tapt fortjenelse, tap av varer eller tiknyttet utstyr, kapitalkostnader, kostnader for erstatningsprodukter eller erstatning for utstyr, anlegg eller tjenester, nedetid, kjøpers tid, tapte data, skader på eiendom eller skader eller beløp du har betalt kjøper til tredjepart, selv om selger eller noen av selgers samarbeidspartnere er blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader. Ovenstående gjelder enten krav er basert på prinsipper for kontakt, garanti, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar, brudd på lovfestet plikt, til svikt i noen begrenset eller øyeblikkelig oppnå sitt hovedmål eller annet.

Selger påtar seg intet ansvar for problemer som kjøper har i forbindelse med streaming av live webseminarer. Selger benytter YouTube eller Vimeo sin streaming service som er nær 100% stabil der stort sett alle problemer som kan oppstå ligger på kjøpers PC/Mac, nettbrett, smarttelefon etc. eller på kjøpers intetnettforbindelse. Selger tar intet ansvar for disse type problemer og vil ikke refundere kursavgiften ved slike tilfellene.

2.6. Force Majeure
Selger kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil i ytelse å foreta rettidig levering av hele eller deler av varene i tilfelle feilen skyldes helt eller delvis føderale eller kommunale tiltak, vedtekter, bestemmelser eller forskrift, streik eller andre arbeidskonflikter, brann eller annen skade på eller ødeleggelse av varene helt eller delvis eller produksjonsanlegg for varene, mangel på eller manglende evne til å skaffe råvarer, arbeidskraft, drivstoff, strøm, vann eller forsyninger eller andre årsaker, naturkatastrofer, beredskap eller forhold som ikke omfattes av Selgers rimelige kontroll, noe som fører til forsinkelser eller hindrer produksjon eller levering av varer. Selger avgjør Force Majeure i god tro.

2.7. Generelt
Kjøper kan ikke overdra denne avtalen uten selgerens skriftlige samtykke. Selger er den eneste som nyter godt av denne avtalen. Dersom det er uoverensstemmelse mellom denne avtalen og andre avtaler som følger med eller er relatert til varene skal denne avtalen gjelde. Denne avtalen kan ikke endres uten skriftlig samtykke fra selger. Eventuelle andre eller endrede vilkår knyttet til hvilken som helst rekkefølge presentert av Kjøper skal være ugyldig med mindre uttrykkelig avtalt skriftlig av Selger. Hvis noen av vilkårene i denne avtalen er ulovlig eller ikke kan håndheves, skal lovligheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene ikke påvirkes eller svekkes. Denne avtalen skal tolkes i henhold til lovene i Norge. Ved tvister er rettssted Moss, Norge

3. Tvister 

Ved tvister er rettssted Sandefjord, Norge.

3. Ansvar

Ansvarlig for denne websiden:

Mari Anfinsen Nilsen

Share This